INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ

Názov:                        RUŽENA KRUŽLIAKOVÁ
Sídlo:                          Priehradná 661/15A, 031 01 Liptovský Mikuláš
PREVÁDZKA:          Ul. Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:                           44 497 881

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: +421 903 304 202, info@studiosirius.sk

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Účel spracúvania a právne základy spracúvania osobných údajov

  1. komunikácia so zákazníkom, poznámka k ošetreniu, k prípadnej reakcií a výsledku ošetrenia pre ďalšie ošetrovanie
  2. správne fungovanie webstránky a jej funkcionalít, analýza návštevnosti, prispôsobenie reklám a zapamätanie si používateľských nastavení
  3. marketingová komunikácia
  4. rezervácia služby / procedúry
  5. zakúpenie darčekovej poukážky

Príjemcovia osobných údajov

  1. obchodní partneri v oblasti administratívy (účtovníctvo, personalistika, právne služby a iné)
  2. IT obchodní partneri (prevádzka serverov, informačných systémov, prevádzka webovej stránky)
  3. obchodní partneri v oblasti reklamy a marketingu
  4. obchodní partneri v oblasti doručenia poštových a kuriérskych zásielok

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina alebo jej územie alebo medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam je dostupný na nasledovnom odkaze: zoznam krajín poskytujúcich primerané záruky ochrany osobných údajov podľa rozhodnutia Európskej Komisie.

Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje do krajiny, ktorá nie je na tomto zozname, prenos osobných údajov do týchto krajín sa uskutočňuje, len ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v danej krajine poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Zoznam príjemcov v tretích krajinách

V zozname nájdete označenie príjemcu, identifikácia krajiny príjemcu a odkaz (link) na primerané alebo vhodné záruky ochrany osobných údajov. Existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany osobných údajov pre danú tretie krajinu si overíte na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

  1. Facebook (Meta), USA - https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/about/privacy/update

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje klienta po dobu nevyhnutnú na jej účel.

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje druhá hlava zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. Ide o nasledovné práva:

Pre bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.

2021 © freetech.digital