GDPR a internetové obchody

Prečítajte si prosím informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.

Informácie sú rozdelené do dvoch častí. Prvá časť – Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov, platí pre spracúvanie osobných údajov vo všetkých IS (informačných systémoch). Druhá časť – Informačné systémy (IS) , obsahuje informácie o spracúvaní osobných údajov v jednotlivých IS:

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ

Názov:                        RUŽENA KRUŽLIAKOVÁ

Sídlo:                          Priehradná 661/15A, 031 01 Liptovský Mikuláš

PREVÁDZKA:          Ul. Martina Martinčeka 4701/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:                           44 497 881

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: +421 903 304 202, info@studiosirius.sk

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Príjemcovia osobných údajov

Identifikujeme nasledovné kategórie príjemcov osobných údajov:

 1. obchodní partneri v oblasti administratívy (účtovníctvo, personalistika, právne služby a iné)
 2. IT obchodní partneri (napr. prevádzka serverov, informačných systémov, prevádzka webovej stránky )
 3. obchodní partneri v oblasti reklamy a marketingu
 4. obchodní partneri v oblasti doručenia poštových a kuriérskych zásielok

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa môže uskutočniť, ak Komisia rozhodla, že tretia krajina alebo jej územie alebo medzinárodná organizácia zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Zoznam je dostupný na nasledovnom odkaze: zoznam krajín poskytujúcich primerané záruky ochrany osobných údajov podľa rozhodnutia Európskej Komisie.

Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje do krajiny, ktorá nie je na tomto zozname, prenos osobných údajov do týchto krajín sa uskutočňuje, len ak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ v danej krajine poskytol primerané záruky, a za podmienky, že dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy.

Zoznam príjemcov v tretích krajinách

V zozname nájdete označenie príjemcu, identifikácia krajiny príjemcu a odkaz (link) na primerané alebo vhodné záruky ochrany osobných údajov. Existenciu alebo neexistenciu rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti ochrany osobných údajov pre danú tretie krajinu si overíte na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany

 1. Facebook (Meta), USA - https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/about/privacy/update

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje druhá hlava zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov. Ide o nasledovné práva:

Pre bližšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte na vyššie uvedené kontaktné údaje.

Informačné systémy (IS)

 1. IS - Karta zákazníka

V IS Karta zákazníka spracúvame osobné údaje:
-> meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, typ vykonaného ošetrenia a reakcia po ošetrení
Účel spracúvania:
-> komunikácia so zákazníkom, poznámka k ošetreniu, k prípadnej reakcií a výsledku ošetrenia pre ďalšie ošetrovanie
Spôsob získavania údajov:
-> priamo od zákazníka

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým ma dotknutá osoba záujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem o informácie od prevádzkovateľa môže dotknutá osoba vyjadriť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo kliknutím na „Odhlásiť“ / „Unsubscribe“ (resp. iná formulácia) v emaili od prevádzkovateľa.

 • IS - Cookies
 • V IS Cookies sú spracúvané len osobné údaje cookies

  Účel spracúvania: správne fungovanie webstránky a jej funkcionalít, analýza návštevnosti, prispôsobenie reklám a zapamätanie si používateľských nastavení.

  Spôsob získavania osobných údajov dotknutých osôb do IS cookies: cookies sú získavané prostredníctvom nastavenia webového prehliadača dotknutých osôb

  Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým ma dotknutá osoba záujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem o informácie od prevádzkovateľa môže dotknutá osoba vyjadriť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo kliknutím na „Odhlásiť“ / „Unsubscribe“ (resp. iná formulácia) v emaili od prevádzkovateľa.

  1. IS Marketing

  V IS Marketing sú spracúvané tieto druhy osobných údajov:

  Kontaktné osobné údaje: email, telefón, meno, priezvisko

  Účel spracúvania: marketingová komunikácia

  Spôsob získavania osobných údajov dotknutých osôb do IS Marketing: Dotknuté osoby prejavili záujem o marketingové informácie od prevádzkovateľa, zadaním svojej emailovej adresy webstránke prevádzkovateľa

  Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým ma dotknutá osoba záujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem o informácie od prevádzkovateľa môže dotknutá osoba vyjadriť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo kliknutím na „Odhlásiť“ / „Unsubscribe“ (resp. iná formulácia) v emaili od prevádzkovateľa.

  1. IS - Webové sídlo prevádzkovateľa - formuláre

  V IS Webové sídlo prevádzkovateľa - formuláre sú spracúvané tieto druhy osobných údajov:

  Formulár A/ “VYTVORENIE REZERVÁCIE” - spracúvané kontaktné osobné údaje:
  -> typ rezervovanej procedúry, meno, priezvisko, e-mail, mobil, dátum rezervácie služby

  Účel spracúvania: rezervácia služby / procedúry

  Spôsob získavania osobných údajov dotknutých osôb do IS Formuláre: V IS Formuláre spracúvame kontaktné osobné údaje dotknutých osôb, ktoré si rezervujú naše služby alebo v minulosti naše služby už využili.

  Formulár B/ “DARUJTE DARČEKOVÚ POUKÁŽKU” - spracúvané kontaktné osobné údaje:

  -> Meno a priezvisko obdarovanej osoby, e-mail obdarovanej osoby, meno a priezvisko darcu, e-mail darcu
  Účel spracúvania: zakúpenie darčekovej poukážky
  Spôsob získavania osobných údajov dotknutých osôb do IS Formuláre: spracúvame kontaktné osobné údaje dotknutých osôb, ktoré pomocou webového formuláru zakúpia daro

  Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje v tomto informačnom systéme sú spracúvané po dobu pokým ma dotknutá osoba záujem o informácie od prevádzkovateľa. Nezáujem o informácie od prevádzkovateľa môže dotknutá osoba vyjadriť kontaktovaním prevádzkovateľa alebo kliknutím na „Odhlásiť“ / „Unsubscribe“ (resp. iná formulácia) v emaili od prevádzkovateľa.

  2021 © freetech.digital